گریس نسوز چه رنگی می باشد؟
گریس نسوز یا همان BP، اگر اصلی بخواهید خرید کنید به رنگ سبز هست که نسوز می باشد.